Hyppää sisältöön

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Vihreä sivistysliitto, Opintokeskus Visio ja Ajatuspaja Visio

Johdanto

Tämä on Vihreän sivistysliiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen ovat monella tapaa toimintamme ytimessä, mutta niiden toteutuminen vaatii jatkuvaa työtä. 

Tämän suunnitelman tavoite on antaa työkaluja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttamiseen Vihreän sivistysliiton ylläpitämissä Opintokeskus Visiossa ja Ajatuspaja Visiossa sekä kertoa, kuinka kuinka arvioimme tavoitteiden toteutumista. 

Lainsäädännön velvoitteet toimintaa koskevaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitteluun koskevat ainoastaan opintokeskusta, mutta olemme halunneet ulottaa suunnitelman koskemaan myös ajatuspajan toimintaa.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavia periaatteita. Siksi suunnitelman laadintaan on osallistettu sekä henkilökunta että opiskelijoiden ja jäsenten edustajat ja myös sen toteutumista arvioidaan laajalla joukolla.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tavoitteina

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo tarkoittavat ensi sijassa ihmisarvon kunnioittamista ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Yhdenvertaiset mahdollisuudet eivät tarkoita erojen kieltämistä, vaan sitä, että kaikilla tulisi olla mahdollisuus saada koulutusta ja kehittää itseään kykyjensä ja tarpeidensa vastaamalla tavalla. Tähän pyrimme Visiossa kaikissa toiminnoissamme. 

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lain tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa syrjintätilanteissa. Yhdenvertaisuus on myös perustuslaissa turvattu perusoikeus. 

Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuolen perusteella ja syrjinnällä tarkoitetaan: 

 • naisten ja miesten asettamista eri asemaan sukupuolen perusteella 
 • eri asemaan asettamista raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä 
 • eri asemaan asettamista sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella

Tasa-arvolaki velvoittaa oppilaitoksia huolehtimaan siitä, että eri sukupuolta olevilla on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että opetuksen, oppimisympäristön ja oppimateriaalien tulisi olla sellaisia, että ne tukevat tasa-arvon toteutumista. Koulutuksen tulee ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Näemme, että tätä edesauttaa se, että olemme sukupuolitietoisia ja lisäämme ymmärrystä sukupuolten moninaisuudesta. Huomiota tulee kiinnittää sukupuolittuneiden asenteiden ja käytänteiden tunnistamiseen ja muuttamiseen, erityisesti kun valitaan työtapoja, oppimisympäristöjä ja yhteistyökumppaneita. Jokaista koulutukseen osallistujaa tulisi auttaa tunnistamaan omat mahdollisuutensa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja ja normeja. 

Kummankin lain puitteissa epätasa-arvoisella kohtelulla tai syrjinnällä tarkoitetaan: 

 1. sitä, että jotakuta kohdellaan epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa (välitön syrjintä); 
 2. sitä, että näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai käytäntö saattaa jonkun erityisen epäedulliseen asemaan muihin vertailun kohteena oleviin nähden, paitsi jos säännöksellä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia (välillinen syrjintä); 
 3. henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden tarkoituksellista tai tosiasiallista loukkaamista siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri (häirintä); 
 4. ohjetta tai käskyä syrjiä.

Ihminen saattaa tulla syrjityksi samaan aikaan monella perusteella, esimerkiksi sukupuolen ja etnisyyden takia, jolloin puhutaan moniperusteisesta ja risteävästä syrjinnästä. Yleisenä lähestymistapana puhutaan intersektionaalisuudesta. Intersektionaalisuudella tarkoitetaan tarkastelutapaa, jossa monien tekijöiden – kuten henkilökohtaisten ominaisuuksien, perhetaustan, koulutuksen ja asuinpaikan – katsotaan vaikuttavan samanaikaisesti yksilön identiteettiin, kokemuksiin ja asemoitumiseen yhteiskunnassa.

Lainsäädännön asettamat vaatimukset

Tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki velvoittavat vapaan sivistystyön oppilaitoksia (ml. opintokeskuksia) laatimaan opetusta ja muuta toimintaansa koskevan tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman. 

Tasa-arvolain mukaan tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää selvitys oppilaitoksen tasa-arvotilanteesta, tarvittavat toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista. Suunnitelma tulee laatia yhdessä henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien kanssa. Tasa-arvolaki edellyttää myös, että kaikessa opetuksessa edistetään sukupuolten tasa-arvoa.

Yhdenvertaisuussuunnitelma on laissa määritelty työkaluksi, joka tukee yhdenvertaisuuden edistämistä kaikessa oppilaitoksen toiminnassa. Yhdenvertaisuussuunnitelma voi olla erillinen asiakirja, yhdistyä tasa-arvosuunnitelman kanssa tai sisältyä johonkin muuhun asiakirjaan, esimerkiksi opetussuunnitelmaan.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien mukaan kaikkien työnantajien tulee edistää henkilöstön tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Opintokeskuksella ja ajatuspajalla ei kuitenkaan ole lakisääteistä velvollisuutta tehdä henkilöstöä koskevaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, koska henkilöstön määrä jää säädetyn rajan alle. Suunnitelmaan on kuitenkin otettu mukaan myös henkilöstöön liittyviä toimenpiteitä, koska 

myös henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus vaikuttavat toimintaan. 

Toimenpiteitä 

Alle on koottu toimenpiteitä, joilla tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään Vision eri toiminnoissa. Jokaiselle toimenpiteelle on osoitettu vastuuhenkilö, vaikka useimmissa kohdin toimenpidettä edistetäänkin laajemmalla joukolla. 

Koulutus (suunnittelijat) 

 • Järjestetään koulutusta, joka tukee tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista järjestöissä tai yleisemmin yhteiskunnassa. 
 • Huomioidaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyvät sisällöt myös koulutuksen sisällöissä. 
 • Huolehditaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta myös kouluttajien valinnassa (sukupuoli, ikä, etninen tausta, vähemmistöjen edustajat). 
 • Noudatetaan koulutuksissa ja muissa tapahtumissa turvallisemman tilan periaatteita. Periaatteet ovat esillä ennakkomateriaaleissa ja koulutuksen/tapahtuman aikana sekä lähi- että etäkoulutuksissa. 
 • Ohjeistetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huoneentaululla opintokeskuksen tuntiopettajia, luennoitsijoita ja asiantuntijoita toimimaan tasa-arvoa ja edistäen ja yhdenvertaisuutta kunnioittaen. 
 • Toteutetaan lähikoulutukset ja -tapahtumat esteettömästi ellei se ole tilaisuuden luonteesta johtuen mahdotonta, esimerkkinä luonnossa tapahtuvat tilaisuudet. 
 • Kiinnitetään huomiota verkkokoulutusten ja -materiaalien saavutettavuuteen ja varataan esimerkiksi tallenteiden tekstityksiin riittävästi resursseja.
 • Huomioidaan koulutusten ja tapahtumien järjestelyissä maantieteellinen yhdenvertaisuus esimerkiksi etäjärjestelyin tai mahdollisuuksien mukaan myös korvaamalla matkakuluja. 
 • Edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta myös Visiotukea saavien opintokumppaneiden toiminnassa. 

Valta ja ääni (ajatuspajan koordinaattori, koulutuksen suunnittelijat)

 • Kiinnitetään huomiota siihen, kenelle annetaan ääni. 
 • Huolehditaan vierasblogien, analyysien ja podcast -vieraiden moninaisuudesta, kuten sukupuolijakaumasta ja vähemmistöjen osallistumisesta.
 • Ei pääsääntöisesti järjestetä paneeleita, joissa on vain yhden sukupuolen edustajia. 
 • Valitaan ohjausryhmiin eri sukupuolten edustajia. 

Rahoitus (pääsihteeri, suunnittelijat, koordinaattori) 

 • Pyritään edistämään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista hanketoiminnan kautta. Hankitaan rahoitusta näitä tavoitteita edistäville hankkeille. 
 • Rahoitushakemuksiin ja hankesuunnitelmiin sisällytetään toimenpidelistauksesta soveltuvat toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. 

Markkinointi ja viestintä (suunnittelijat)

 • Kiinnitetään huomiota siihen, että myös ilmoittautumisprosessit tukevat tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. 
 • Kunnioitetaan ihmisten itsemäärittelyoikeutta. Kun kysymme lomakkeilla ja muissa vastaavissa tilanteissa ihmisten sukupuolta, emme rajoita vaihtoehtoja vain kahteen. 
 • Kysymme ilmoittautumisen yhteydessä erityistarpeita, jotka pyrimme huomioimaan tilaisuuksien järjestelyissä. 
 • Pyritään viestinnän selkeyteen. 
 • Moninaistetaan viestinnän ja markkinoinnin kuvastoa tuomalla kuvituksessa esille keskenään erilaisia ihmisiä. 

Henkilöstöpolitiikka (pääsihteeri, hallituksen puheenjohtaja) 

 • Rekrytoimme ihmisiä heidän pätevyytensä ja tehtävään soveltuvuuden perusteella. Vakituisen henkilökunnan rekrytoinneissa otetaan käyttöön anonyymi rekrytointi. 
 • Tarjoamme työnantajana joustavuutta työaikojen yhteensovittamisessa eri-ikäisten työntekijöiden elämäntilanteeseen, esimerkiksi pienten lasten vanhempien aikarajoitteisiin. 

Sitoutuminen ja perehdytys

 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, turvallisemman tilan periaatteet sekä opettajien huoneentaulu ovat nähtävillä Vision nettisivuilla.
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan tutustuminen on osa uusien työntekijöiden ja harjoittelijoiden perehdytystä. 
 • Opintokeskuksen tuntiopettajille, luennoitsijoille ja asiantuntijoille jaetaan aina  yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon huoneentaulu ja kouluttajilta edellytetään sitoutumista turvallisemman tilan periaatteisiin. 
 • Osallistujilta edellytetään sitoutumista turvallisemman tilan periaatteisiin. 

Seuranta ja raportointi

Tämän suunnitelman toteutumista seurataan aktiivisesti. Seurannan pohjalta puututaan havaittuihin epäkohtiin ja mietitään uusia toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. 

 • Palautetta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta kysytään aktiivisesti (palautelomake) ja myös muulla tavoin saatu palaute käsitellään viipymättä. 
 • Henkilökunnan kokemuksia ja näkemyksiä kartoitetaan yhteisessä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalaverissa vähintään kerran vuodessa. Palaverissa pohditaan, mitä muutoksia oppilaitoksen toiminnassa ja opetuksessa tulisi tehdä, jotta toimintakulttuuri olisi mahdollisimman tasa-arvoista, ja jotta yhdenvertaisuuden tavoitteet saavutettaisiin. 
 • Hallitukselle tuodaan raportti henkilöstön vuosiarviosta. Suuremmat muutostarpeet ja toimet otetaan osaksi seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa. 
 • Suunnitelma päivitetään kerran neljässä vuodessa. 

Taitettu versio

Seuraa meitä

Tilaa uutiskirjeemme

Saat uusimmat opintokeskus Vision uutiset sähköpostiisi.

Tilaa