Hyppää sisältöön
Ville Ala-Lipasti

Vihreän Sivistysliiton strategia 2020-2023

1. Vihreän Sivistysliiton tehtävä

Vihreä Sivistysliitto on perustettu 20.1.1990. Liiton ensimmäisissä säännöissä määriteltiin, että ”Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on sivistys. Sivistys on sitä, että ihminen pyrkii toteuttamaan itseään järki- ja tunneolentona.”

Nykyisissä säännöissä Vihreän Sivistysliiton tehtävä määritellään seuraavasti: ”Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja toteuttaa kestävää kehitystä, vapautta ja globaalia solidaarisuutta aikuiskasvatuksen, tutkimuksen sekä sivistys- ja kulttuurityön keinoin.” 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1. vahvistaa jäsenjärjestöjensä tietoisuutta kestävästä kehityksestä ja sitoutumista

näiden aatteiden toteuttamiseen sekä tukee jäsenjärjestöjään niiden kehittäessä toimintatapojaan ja työmuotojaan;

2. ylläpitää opintokeskusta ja järjestää vihreälle aatepohjalle rakentuvaa yleissivistävää koulutusta;

3. tuottaa tutkimuksia, kirjoituksia ja avauksia sekä viestii näistä poliittisen päätöksenteon tueksi;

4. harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa;

5. edistää kulttuurityötä osallistumalla yhteiskunta- ja kulttuurikeskusteluun sekä tukemalla muita toimijoita.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä ylläpitolupa määrittelee painotukset, joita nimenomaan Vihreän Sivistysliiton ylläpitämän opintokeskuksen tulee huomioida. Näitä painotuksia ovat: kestävä kehitys, ympäristönsuojelu, demokratia, aktiivinen kansalaisuus, monikulttuurisuus, kansainvälisyyden edistäminen ja maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen.

Hallinnollisesti Vihreän Sivistysliiton toiminta jakaantuu kolmeen osa-alueeseen:

 1. Opintokeskus Visio
 2. Ajatuspaja Visio
 3. Kulttuuritoiminta

2. Toimintaympäristö ja tavoitteet

Strategiaa toteutetaan aikana, jossa tapahtuu suuria murroksia. Merkittävimmät tällaiset ovat ilmastokriisi ja luonnon köyhtyminen, jotka läpäisevät koko yhteiskunnan ja saavat yksilöt ja organisaatiot pohtimaan niiden vaikutuksia omaan toimintaansa. Muita suuressa muutoksessa olevia teemoja ovat väestönmuutokset, alueiden ja työn rakennemuutokset, varallisuuden polarisoituminen, ääriajattelun yleistyminen, teknologian ja keinoälyn leviäminen ja datan omistaminen. Samoja kysymyksiä pohditaan monissa maissa, ja monet tulevaisuuden haasteet vaativat globaaleja ratkaisuja. Siksi kansainvälinen yhteistyö on myös Vision toiminnassa keskeinen ulottuvuus.

Vihreä Sivistysliitto on taho, jonka ihmiset tuntevat ja jolta saa relevanttia tietoa tänä aikana. Opintokeskuksen järjestämän koulutuksen ja ajatuspajan tutkimusten ja raporttien tulee tarjota suurelle yleisölle ja vihreässä liikkeessä toimiville näkemystä, ratkaisuja ja ohjausta, joiden avulla ihmiset näkevät yhteiskunnallisten haasteiden ja toivottomuuden tuolle puolen. Ajassamme tyypillisen kriisipuheen keskellä tarjoamme ideoita maailman ja ihmisten oman elämän muuttamiseen. 

Huomioimme vaikuttamisen ja yhteisöllisen kanssakäymisen uudet muodot ja edistämme kansalaisyhteiskunnan toteutumista siellä, missä ihmiset ovat – fyysisesti tai virtuaalisesti. 

Visio nostaa esille aiheita, jotka muuten jäisivät keskustelun ulkopuolelle mutta ovat tärkeitä yhteiskunnan kehityksen kannalta. Sivistysliiton toiminnan kaikilla osa-alueilla on yhteiskunnallinen ulottuvuus ja tavoite edistää parempaa tulevaisuutta. Opintokeskus, ajatuspaja ja kulttuuritoiminta toimivat sulavasti yhdessä tukien toistensa toimintoja.

Viestimme sisällöistämme aktiivisesti lukuisissa mediaympäristöissä ja pyrimme tavoittamaan hyvin monenlaisia ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa ja -vaiheissa. Tunnistamme ryhmiä, jotka uhkaavat jäädä katveeseen – kuten maahan muuttaneet ja vähemmistöihin kuuluvat – ja tarjoamme heille mahdollisuuksia vahvistaa omaa toimijuuttaan. Kasvatamme kaikessa toiminnassamme vaikuttavuutta ja näkyvyyttä. 

Pyrimme laajentamaan sivistysliiton hankerahoitusta mahdollistaen toiminnan laajemman vaikuttavuuden ja laadun kehittämisen. 

3. Strategiakauden kärkiteemat

Visio tuottaa sisältöä ja koulutusta laajalla alalla arvoihinsa nojaten. Strategiakaudelle 2020-2023 on valittu neljä kärkiteemaa, joihin erityisesti panostamme kaikilla toiminnan osa-alueilla.

3.1. Toimiva kansalaisyhteiskunta ja demokratia

 1. Opintokeskus
 • Kehitämme avointa koulutusmateriaalia ja verkkokoulutusta. Tuemme koulutukseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumista.
 • Tuemme järjestöjen vaikuttamismahdollisuuksia 2020-luvulla.
 • Huomioimme järjestöjen roolin ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa.
 • Luomme selkeitä opintokokonaisuuksia, joilla järjestötoimijoiden osaaminen tunnustetaan myös osana muuta koulutusjärjestelmää.
 1. Ajatuspaja
 • Tutkimme tapoja parantaa suomalaisen päätöksenteon edustavuutta ja vaalijärjestelmää.
 • Tutkimme, miten nuorten sukupolvien näkökulma voidaan huomioida paremmin päätöksenteossa etenkin heidän tulevaisuuteensa vaikuttavissa asioissa.
 • Tarkastelemme kansainvälisten yhteisöjen kehityskulkuja ja haasteita eurooppalaisesta ja globaalista näkökulmasta. Esitämme ennakoivasti vihreitä ja globaaleja arvoja edustavia ratkaisuja tuleviin skenaarioihin.
 • Tutkimme tietoyhteiskunnan muutosten vaikutuksia demokratiaan, yksityisyyteen, vapauteen ja rakennemuutosten sujuvoittamiseen.
 1. Kulttuuritoiminta
 • Järjestämme ja tuemme dialogia edistäviä kulttuuritapahtumia.
 • Mahdollistamme tapahtumia ja tilanteita, joissa erilaiset maailmankuvat kohtaavat ja ihmisten näkemyksillä on tilaisuus tulla niissä kuulluksi.

3.2. Elinvoimainen ympäristö ja monimuotoinen luonto

 1. Opintokeskus
 • Jaamme tietoa ympäristön ja ilmastonmuutoksen tilasta ja reagoimme joustavasti esim. politiikan ja tieteen aloilta tuleviin avauksiin. 
 • Tuemme luontosuhteen kehittymistä ja lähiympäristön tuntemusta eri kohderyhmien parissa. 
 • Teemme ympäristökasvatukseen uusia avauksia, joita hyödynnämme aktiivisesti omassa koulutustoiminnassa. 
 • Vahvistamme kansalaisten omia ja yhdessä toimimisen valmiuksia yhteiskunnan ja ympäristön kannalta kestävien muutosten tekemiseksi.
 1. Ajatuspaja
 • Tuotamme ja jalostamme tietoa ja ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja biodiversiteetin suojelemiseksi.
 • Laadimme tiekartan talouden ja infrastruktuurin sopeuttamiseksi ilmastokriisin läpi.
 1. Kulttuuritoiminta
 • Huomioimme ympäristöteemat Vision kulttuuritoiminnassa, korostaen mm. kulttuuriympäristön mahdollisuuksia ja ympäristötaiteen menetelmiä. 
 • Tuemme ihmisten luontosuhteen vahvistumista ja ekologisen elämän kehittämistä sekä ymmärrystä ekologisesta rakennemuutoksesta.

3.3. Toiveikas tulevaisuus ja reilu muutos

 1. Opintokeskus
 • Tarjoamme yksilöille lievitystä ilmastoahdistukseen ja keinoja sopeutua vähähiiliseen elämäntapaan.
 • Tuemme järjestöjen mahdollisuuksia edistää toivoa ja reilua muutosta omilla toimintakentillään.
 1. Ajatuspaja
 • Hahmotamme kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka varmistavat reilun ja oikeudenmukaisen siirtymän niin ilmastokriisin kuin myös muiden yhteiskunnallisten murrosten yli. 
 • Nostamme esille uudistusten positiivisia mahdollisuuksia ja muutoksen eturintamassa olemisen hyödyt.
 1. Kulttuuritoiminta
 • Tuomme esille vähähiilisen elämäntavan positiivisia puolia kulttuurihankkeiden kautta.

3.4. Yhteiskunnan koheesio ja polarisoitumisen hillitseminen

 1. Opintokeskus
 • Tuemme järjestöjen roolia kaksisuuntaisessa kotoutumisessa ja korostamme moninaisuutta voimavarana.
 • Tuemme järjestökentän valmiuksia edistää yhteiskunnallista koheesiota, mm. koulutustoiminnan ja viestinnän keinoin.
 • Vahvistamme Vision kumppanijärjestöjen roolia opintokeskuksen toiminnan kehittämisessä.
 1. Ajatuspaja
 • Tutkimme hyvinvointiyhteiskunnan kehitystä hyvinvoinnin, sosioekonomisen aseman polarisoitumisen ja mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumisen näkökulmasta.
 • Tutkimme ääriajattelun, nationalismin ja disinformaation trendejä ja syitä.
 • Kehitämme ratkaisuja työelämän muutosten, väestönmuutoksen ja alueiden rakennemuutoksen sosiaalisiin ja taloudellisiin haasteisiin.
 • Tarjoamme ratkaisuja osallisuuden ja yhteiskunnan koheesion lisäämiseen.
 • Tuotamme tietoa, jonka varassa kansalaiset ja vaikuttajat pystyvät ymmärtämään muuttunutta julkista keskustelua ja tunnistamaan oikean tiedon virheellisestä.
 1. Kulttuuritoiminta
 • Tuemme kulttuuritoimintaa, joka vahvistaa moniarvoista ja kaikille yhteistä yhteiskuntaa.

Seuraa meitä

Tilaa uutiskirjeemme

Saat uusimmat opintokeskus Vision uutiset sähköpostiisi.

Tilaa